Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden
Header afbeelding
Gewasbescherming + Branchenieuws

Tweede Kamer over gewasbeschermingsmiddelen

01-07-2018

Op 7 maart 2018 heeft in de Tweede Kamer, vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, een Algemeen Overleg (AO) over gewasbeschermingsmiddelen plaatsgevonden. Plantum heeft informatie over onderwerpen zoals systeemaanpak duurzame gewasbescherming, kleine toepassingen, RUB-regeling, toelating van stoffen en ‘groene’ middelen, bij de Kamerleden onder de aandacht gebracht. Minister Carola Schouten (LNV) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) hebben een aantal toezeggingen gedaan. Er zal voor de zomer meer informatie over deze onderwerpen worden verstrekt.

Inbreng Plantum
In de informatie naar de Kamerleden heeft Plantum benadrukt dat de Nederlandse veredelings- en vermeerderingsbedrijven bij uitstek bijdragen aan duurzame gewasbescherming, door het leveren van sterk, gezond en resistent plantaardig uitgangsmateriaal. Om dat te kunnen blijven doen moet ook vanuit overheidszijde wel voldoende geïnvesteerd worden in onderzoek en duidelijkheid gegeven worden over regelgeving voor nieuwe veredelingsmethoden.

Daarnaast is een aanvullend effectief middelen- en maatregelenpakket voor onze sector nodig. Daarbij pleit Plantum voor een geïntegreerde gewasbeschermingsaanpak met meer toegelaten, en breder toepasbare, ‘groene’, laag-risicomiddelen. De minister wil de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen fors naar beneden brengen en streeft ernaar dat duurzame en laag-risicomiddelen sneller beschikbaar komen voor de telers. Daarnaast vindt Plantum het belangrijk dat de overheid zich bij toelating van stoffen laat leiden door de onafhankelijke en wetenschappelijke autoriteiten die hiervoor zijn ingesteld. Daarbij moeten de toelatingsprocedures wel transparant, voorspelbaar, volgens goedgekeurde Guidances, Europees geharmoniseerd en niet onnodig rigide voorlopen.

Reactie minister Schouten
De minister wil graag de EU-evaluatie van de EU Gewasbeschermingsverordening 1107/2009 afwachten en in de herziening van deze regelgeving bepaalde zaken, zoals ‘systeemaanpak’, verankeren. Net voor het AO had zij ook nog een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over geïntegreerde gewasbescherming met deze strekking. Verder informeert zij uiterlijk over twee maanden de Tweede Kamer over de haalbaarheid van een 120 dagen termijn inzake de beoordeling van de laag-risicomiddelen door het Ctgb. Wat betreft het verzoek om geen of minder bureaucratische procedures voor toelating van RUB-toepassingen (zoals melk voor ontsmetting van handen en gereedschap tegen virusoverdracht), was de minister van mening dat deze procedures al laagdrempelig en kort zijn.

Een aantal Kamerleden vroeg nadrukkelijk aandacht voor de neonicotinoïden: PvdD, GroenLinks en SP vroegen de minister op basis van de laatste EFSA-beoordeling deze stoffen onmiddellijk te verbieden, terwijl VVD en SGP wezen op het gebrek aan duurzame alternatieven, met name voor zaadbehandelingstoepassingen, en juist níet op een verbod aan te sturen. Minister Schouten gaf aan nog geen positie te hebben ingenomen en dat eerst de procedure goed doorlopen moet worden: na de recente EFSA-beoordeling moet er nu eerst een voorstel van de Europese Commissie komen, vervolgens zal zij zich door het Ctgb laten adviseren, en dan zal zij haar standpunt innemen en de Kamer hierover informeren. Gezien deze verschillende stappen die nog gezet moeten worden, werd het duidelijk dat in maart nog niet Europees gestemd zal worden over de neonicotinoïden.

Kleine Toepassingen
In december jl. heeft de minister nog een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over welke ondersteuning er is vanuit de overheid op het gebied van de kleine toepassingen. Plantum wil graag dat er vaart wordt gemaakt met de aanpassing van de beslismethodiek voor kleine toepassingen, met name het oprekken of loslaten, en Europees harmoniseren, van de areaalgrenzen voor een kleine toepassing (nu hanteert Nederland een grens van maximaal 1.000 ha voor bedekte teelt en 5.000 ha voor onbedekte teelt, waardoor bijvoorbeeld ‘bedekte sierteelt’ en ‘graszaadteelt’ niet ‘klein’ zijn; terwijl dit voor de gewasbeschermingsindustrie wél kleine toepassingen zijn, waarin zij niet/nauwelijks investeren voor toelatingen). Ook de beoordeling voor kleine toepassingen kan wat Plantum betreft wel verder vereenvoudigd worden. Voor de zomer verstrekt de minister informatie over de aanpassing van de beslismethodiek voor kleine toepassingen.

Daarnaast zal de minister begin 2019 komen met een tussenevaluatie van de Nota “Gezonde groei, duurzame oogst” en zal zij de Toekomstvisie Duurzame Gewasbescherming 2030 presenteren.

Deelnemers aan het AO waren: minister Carola Schouten, staatssecretaris Stientje van Veldhoven, voorzitter Attje Kuiken (PvdA), Tjeerd de Groot (D66), Helma Lodders (VVD), Maurits von Martels (CDA), Esther Ouwehand (PvdD), Rik Grashoff (GL), Roelof Bisschop (SGP), Frank Futselaar (SP), Carla Dik-Faber (CU).

Lees meer over:
Gewasbescherming

« Terug naar overzicht

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599