Nieuwsbrief BO Akkerbouw april 2021 verschenen

16/04/2021 - Gea Bouwman

De nieuwsbrief van de Brancheorganisatie Akkerbouw april 2021 is hier  te lezen. De BO vraagt aan kennisinstellingen om projectideeën voor ontwikkeling en verspreiding van kennis voor akkerbouwers uiterlijk 2 mei a.s. in te dienen. De ideeën dienen aan te sluiten bij de meer dan 350 onderzoek wensen die akkerbouwers in de afgelopen periode hebben ingediend. Deze zijn gegroepeerd naar onderwerp: gewasbescherming, bodembeheer, biodiversiteit, teeltzaken, teeltsystemen, nieuwe teelten, energie, klimaat en verdienmodellen.

Ook worden weer diverse onderzoeken die met BO-financiering zijn uitgevoerd toegelicht. Zoals onderzoek naar effecten van gezamenlijk grondgebruik door akkerbouw en melkveehouderij, alternatieve virusbestrijding in aardappel, aanpak van trips in ui met natuurlijke vijanden en maatregelen om bodeminsecten en bodempathogenen te beheersen.

Verder worden akkerbouwers opgeroepen deel nemen aan een enquête over hun wensen voor een Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. Dit netwerk van ondernemersgroepen richt zich op het stimuleren van kennisontwikkeling en kennisverspreiding. Stimuland en BO Akkerbouw pakken dit samen op.

 

Plantum is lid van de BO Akkerbouw, de brancheorganisatie voor de Nederlandse akkerbouwketen.