OPEN VOOR ALLEN Topsector onderzoekscall

02/04/2021 - Monique van Vegchel

De Topsectoren Agri&Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, en Water hebben hun jaarlijkse call opengesteld voor nieuwe Publieke-Private Samenwerkingen (PPS). Dit jaar is er een budget van 15 miljoen euro beschikbaar. De call Landbouw, Water, Voedsel kent onderstaande missies:

 1. Kringlooplandbouw
 2. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
 3. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
 4. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
 5. Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren
 6. Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld.

De missies worden ondersteund door twee sleuteltechnologieën: ST1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food en ST2 Biotechnologie en Veredeling. Een PPS-project geeft antwoord op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven uit deze missies. Hierbij gaat het om met name toegepast onderzoek met zicht op valorisatie-activiteiten. Uitsluitend voorstellen die een bijdrage leveren aan de realisatie van de missies en/of sleuteltechnologieën worden in behandeling genomen. In de aanvraag dient specifiek vermeld te worden wat deze bijdrage is. Voor projecten uit onze sector is vooral ST2 van belang.  

ST2 subthema’s:
Generieke sleuteltechnologieën ten behoeve van het ontwikkelen van kennis, concepten en ondersteunende technologieën (thema 50)

Het betreft de volgende technologieën:

 • Genoomtechnologie om genetische variatie in kaart te brengen en deze te koppelen aan onderliggende genen en allelen.
 • Bio-informatica en big data om complexe genomen te reconstrueren, te vergelijken, de verschillen te interpreteren en modellen en software hiervoor te ontwikkelen.
 • Genomic prediction gericht op de ontwikkeling van modellen om op grote schaal fenotypische eigenschappen te voorspellen op basis van genoominformatie.
 • Gene editing om genetische variatie te creëren en de functie van genen en genetische interacties vast te stellen (alleen van toepassing voor plant en witte biotechnologie).
 • Overige innovatieve veredelingsmethoden om genetische variatie te kunnen sturen, waardoor nieuwe vormen van veredeling mogelijk zijn, b.v. haploïden-inductie, aseksuele vermeerdering, gerichte recombinatie (plant) en invriezen van embryo’s (dier).
 • Fenotypering gericht op ontwikkeling van nauwkeurige toets- en meetmethoden voor nieuwe en bestaande kenmerken ter ondersteuning van de veredeling, bij voorkeur high through-put en gecombineerd met big-data.
 • Zaad- en reproductietechnologie gericht op ontwikkeling van methoden ter verkrijging van een hoge of verbeterde kwaliteit zaaizaad en pootgoed (plant) en sperma of embryo’s (dier) dat vrij is van ziektes en een hoge vitaliteit bezit.

De prioriteit ligt bij generieke technologieontwikkeling, gekoppeld aan middellange termijn toepassingen in meerdere missies. De ontwikkeling van deze technologieën draagt bij aan een versnelling van de veredeling waardoor uiteindelijk doelen in de missieprogramma’s eerder bereikt kunnen worden. Voor dit subthema geldt een private cofinanciering van 50%.

Generieke sleuteltechnologieën ten behoeve van onderbelichte en opkomende gewasgroepen (thema 51)
Doel is het ontwikkelen van generieke sleuteltechnologieën ten behoeve van een aantal onderbelichte en opkomende gewasgroepen. Dit betreft met name: biobased gewassen, rotatie- en eiwitgewassen, fruit en bomen, kleine bloemisterij- en bloembollengewassen, paddenstoelen en zeewier. In principe geldt ook hier de standaard private cofinanciering van 50%, behalve voor gewasgroepen die relatief nieuw zijn zoals biobased- (non-food), rotatie- en eiwit-gewassen, zeewier die in het kader van de missies aandacht moeten krijgen (30%).

Groene Veredeling (thema 52)
Het onderzoek is gericht op vragen vanuit de biologische sector en betreft de ontwikkeling van robuuste rassen met resistentie tegen ziekten en plagen en/of abiotische stress, naast kennisontwikkeling over planteigenschappen, die essentieel zijn voor rassen binnen nieuwe robuuste teeltsystemen onder low-input condities. Het onderzoek richt zich op voedsel- en rotatiegewassen (groenbemesters). Het onderzoek moet zowel de biologische als de gangbare sector dienen. Het gebruik van GMO-technieken is uitgesloten. Voor dit subthema geldt een minimale private cofinanciering van 30%.

PPS-en ingediend bij één van deze subthema’s moeten dus duidelijk maken welke bijdragen de beoogde resultaten leveren. Daarnaast helpt het om aan te geven welke bijdrage de beoogde resultaten geven aan één (of meer) van de missies.

Deadlines
Indienen PPS-ideeën:                              uiterlijk 16 mei 2021
Terugkoppeling naar indieners:              uiterlijk 14 juni 2021
Indienen volledige PPS-voorstellen:     uiterlijk 14 september 2021
Terugkoppeling naar indieners:              vanaf 1 november 2021

Meer informatie
De volledige calltekst, met de uitwerking van de missies, vindt u hier. Als u vragen heeft, of hulp nodig heeft bij het proces, dan kunt u contact opnemen met Monique van Vegchel.