Veranderingen in Omgevingswet

23/07/2020 - Claudia den Braver
De belangrijkste inhoudelijke veranderingen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet staan in was-wordt-tabellen. Het gaat om verschillen voor de milieubelastende activiteiten tussen het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het oude Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Besluit omgevingsrecht (Bor). In tabellen staat dit uitgewerkt op voorschriftniveau, met verwijzingen naar de wettekst.